Strona Główna BIP Strona Główna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 

WSPÓŁPRACA RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz decyzjami Nr 146/MON i 396/MON Ministra Obrony Narodowej  zmieniającymi decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi informujemy, że współpraca jest zasadniczo realizowana zgodnie ze sporządzanymi planami. Inicjatywy nieujęte w planie współpracy mogą być wspierane tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami sił zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi. Wsparcie to obejmuje pomoc organizacyjną, aktywne uczestnictwo przedstawicieli resortu w przedsięwzięciach partnera społecznego, udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach. Pomoc ta ma charakter planowy, co zapewnia harmonijne wykonywanie zadań służbowych w jednostkach wojskowych, a podstawą do jej udzielenia jest Plan współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Partnerzy społeczni zgłaszają planowane przez siebie przedsięwzięcia i potrzeby z tym związane do planów współpracy jednostek wojskowych, od których oczekują wsparcia, do 10 września każdego roku, na kolejny rok kalendarzowy.
Nieodpłatne użyczanie pojazdów wojskowych może być realizowane wyłącznie organizacjom pozarządowym i innym partnerom społecznym, które podpisały porozumienia o współpracy, a złożone wnioski ujęto w planach współpracy.

Udzielenie pomocy nieujętej w planie współpracy może być zrealizowane na wniosek partnera społecznego, wyłącznie po uzyskaniu zgody odpowiednio Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 261 326 562.