Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 


Nabór na oficerów

Nabór w 2018 r. do studium oficerskiego prowadzony będzie:

 1. dla absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi,
 2. dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym;   
 3. szeregowych zawodowych, ktrórzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;
 4. dla absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r.,poz. 173), oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r.  w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627). 


 Pobierz wniosek o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej w formacie pdf. 

(przeznaczony dla osób wymienionych w pkt. 1-2)


Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej):

 

 1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;

 2. cywilni studenci uczelni wojskowych - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;

 3. studenci innych uczelni niż uczelnia wojskowa - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego:

1. do 19 stycznia 2018 r. na 3 - miesięczne szkolenie - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz abslowentow krajowych uczelni medycznych, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);

2. do 15 maja 2018 r. na 12 - miesięczne szkolenie - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz abslowentów krajowych uczelni medycznych;

3. do 29 września 2017 r. - na 6 - miesięczne szkolenie dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

4. do 19 stycznia 2018 r. - na 3 - miesięczne szkolenie dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

5. do 15 maja 2018 r. - na 12 - miesięczne szkolenie dla szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;

Absolwenci uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Podoficerowie zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych  ubiegający się o przyjęcie do 6 - miesięcznego studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za wyjątkiem kandydatów do Studium Oficerskiego w grupie osobowej wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, którzy składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Pobierz wniosek o powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim w formacie pdf.

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjecie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa - (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe);
 7. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.


Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


 Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych, wyższych szkół oficerskich obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości; 
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne  do studium oficerskiego obejmuje: 

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 8,5-miesięcznym;12-miesięcznym; 24-miesięcznym – w zależności od kierunku kształcenia.


Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i posiadango stopnia wojskowego i wynosi od 1120 zł do 2560 zł (brutto).


Podchorąży podczas szkolenia w studium oficerskim otrzymuje – 2560 zł (brutto).


Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki)  i powołaniem  do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:

 • do służby stałej – na czas nieokreślony,
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie,

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych na rok akademicki 2017/2018 określa:

 1. Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Szkoły Oficerskie

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;


Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.


O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej  może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.
UWAGA! 

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.


A K A D E M I E   W O J S K O W E


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA

im. Jarosława DĄBROWSKIEGO

00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

tel. 261 839 000

www.wat.edu.pl


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69

tel. 261 262 514

www.amw.gdynia.pl


W Y Ż S Z E   S Z K O Ł Y   O F I C E R S K I E 

 ze  ST U D I U M  O F I C E R S K I M


 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

im. gen. Tadeusza KOŚCIUSZKI

51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109

tel. 261 658 134

https://www.awl.edu.pl/


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12

tel. 261 517 733

www.wsosp.deblin.pl


Informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie w pokoju nr 5 lub pod nr telefonu  261 326 565


Szkoły Podoficerskie

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca  obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – ukończona szkoła średnia.


Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w terminie - nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w szkole podoficerskiej 

Pobierz wniosek o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej w formacie pdf. 

 

 

 Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.


Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. 


Postępowanie rekrutacyjne  do szkoły podoficerskiej obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. sprawdzian wiedzy ogólnej;
 4. analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 5. rozmowę kwalifikacyjną.


Osoba powołana do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł kadeta. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Nauka w szkołach podoficerskich trwa od 3 do 11 miesięcy w zależności od specjalności oraz statusu kandydata (osoba cywilna, żołnierz rezerwy, szeregowy zawodowy).

W trakcie trwania  nauki w szkole podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Oprócz wyżej wymienionych należności kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie w wysokości 1120 zł (brutto).

Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na pierwszy stopień podoficerski - kaprala (mata)  i powoływani  do zawodowej służby wojskowej - służby kontraktowej (na czas określony w kontrakcie) -  w korpusie podoficerów zawodowych.


U W A G A 

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na  stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich.


 S Z K O Ł Y    P O D O F I C E R S K I E


SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH w POZNANIU

im. gen. bryg. Franiszka Seweryna WŁADA

61-716 POZNAŃ, ul. Bukowska 34

tel. 261 575 360

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE

08-521 DĘBLIN ul. 2 Pułku Kraków 5

tel. 261 519 778

SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ w USTCE
76-271 USTKA LĘDOWO 1N
tel. 261 231 531
www.spmw.wp.mil.pl


S z k o ł y   ś r e d n i e

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZE

ul. II Pułku Kraków 5

08-521 Dęblin 3

Kontakt tel. 261 51 97 02

www.lotnik.com


LICEUM AKADEMICKIE KORPUSU KADETÓW

Łysa Góra 251

32-853 Łysa Góra

Kontakt tel. 14 66 57 306

www.akademickikorpuskadetów.edu.pl


Akty prawne

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 )

Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.
Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2018/2019
Załacznik do Zarządzenia Nr 3/MON z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2018/2019

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych /Dz.U. z 2014 r, poz. 1627/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką /Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 990 /


Uposażenie zasadnicze

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ

Od 26 sierpnia 2011r. w uczelniach wojskowych obowiązują nowe stawki uposażenia dla podchorążych, które będą zależały od roku nauki i posiadanego stopnia wojskowego, zgodnie z zmieniającym  rozporządzeniem w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierze pełniący służbę kandydacką w uczelniach wojskowych otrzymują bez szczególnego nadania tytuł podchorążego.

Podczas szkolenia w akademii wojskowej lub szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz niezbędne pomoce naukowe.

Miesięczne uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i wynosi:

Posiadany stopień wojskowy

Procent najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki

pierwszy
rok nauki

drugi
rok nauki

trzeci
rok nauki

czwarty
rok nauki

piąty
rok nauki


szeregowy
(marynarz)
35% 40% 45% 50% 55%

starszy szeregowy
(starszy marynarz)
42% 45% 50% 55% 60%

kapral
(mat)
45% 50% 55% 60% 65%

starszy kapral
(starszy mat)
55% 60% 65% 70%

plutonowy
(bosmanmat)
65% 70% 75%

sierżant
(bosman)
75% 80%

*Podane kwoty są kwotami brutto

Podchorąży z wykształceniem wyższym podczas nauki w studium oficerskim otrzymuje comiesięcznie 2560 zł (brutto).

Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i wyznaczeniem na stanowisko służbowe.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe punktu informacyjnego  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie w zakresie Szkolnictwa wojskowego:

tel. 261 326 570, 261 326 566;

email: wkuostroda@ron.mil.pl