Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 
Informacje ogólne || Dokumenty || Turnusy 2018 || NABÓR 2018 || Ośrodki szkoleniowe

Informacje ogólne

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

 • wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

 • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

 • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Postępowanie rekrutacyjne  do służby przygotowawczej obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

 • rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 • w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;

 • wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 • oficerów – uczelnie wojskowe;

 • podoficerów – szkoły podoficerskie;

 • szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,

 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,

 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto;

 • podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto;

 • szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP ( link )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą  (Dz.U. z 2010 r., nr 41, poz. 241).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej      (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 449)

Informacje dotyczące  naboru ochotników do służby przygotowawczej można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie w  pokoju nr  3 lub pod nr telefonu 261 326 564.


Dokumenty

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej.

Pobierz wniosek o powołanie do służby przygotowawczej w formacie pdf. 

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

1) odpis albo po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
2) odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.


Turnusy w 2018 roku

W ROKU 2018 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

 •  od dnia 08 stycznia do dnia 06 lipca;

W ROKU 2018 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

 •  I turnus - od dnia 01 lutego do dnia 29 czerwca;

 •  II turnus - od dnia 03 lipca do dnia 30 listopada;

W ROKU 2018 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH REALIZOWANE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 • I turnus - od dnia 08 stycznia do dnia 27 kwietnia; 

 • II turnus - od dnia 07 maja do dnia 31 sierpnia;

 • III turnus - od dnia 04 września do dnia 21 grudnia.


Nabór 2018

Trwa nabór do służby przygotowawczej !!! Zainteresowanych prosimy o kontakt z WKU osobiście lub pod nr tel. 261 326 564
Ośrodki szkoleniowe

Korpus Szeregowych Korpus Podoficerów Korpus Oficerów
http://warszawaochota.wku.wp.mil.pl/files/warszawaochota/image/szkola/VAT.jpg
Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia
im. gen. Józefa Bema

87-100 Toruń, ul. Jana Sobieskiego 36,
tel. /56/ 653 24 10 http://www.csaiu.torun.pl/
Szkoła Podoficerska Wojska Lądowych w Poznaniu
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86,
tel. /61/ 857 59 55
      /61/ 857 56 22
www.spwl.wp.mil.pl
Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie

00-908 Warszawa 49, ul. gen. S. Kaliskiego 2,
tel. /22/ 683 90 00
www.wat.edu.pl
Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie
08-521 ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7,
tel. /81/ 551 81 01
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 12,
tel. /81/ 883 97 73
www.csil.wp.mil.pl
Akademia Marynarki Wojennej
w Gdyni

81-103 Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69,
tel. /58/ 626 27 35
www.amw.gdynia.pl
Centrum Szkolenia Logistyki
86-300 Grudziądz, ul. Jagiełły 6,
tel. /56/ 458 27 27 http://www.cslog.wp.mil.pl/
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N,
tel. /59/ 815 10 61
www.sp.mw.mil.pl
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109,
tel. /71/ 765-85-76
https://www.awl.edu.pl
 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
im. gen. bryg. Heliodora Cepy w Zegrzu

05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2,
tel. /22/ 688 35 05
http://www.cslii.wp.mil.pl
  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 12,
tel. /81/ 883 77 33
www.wsosp.deblin.pl
   
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
im. Józefa Unruga

76-271 Ustka, ul. Lędowo 1N
tel. /59/ 815 12 84
http://www.mw.mil.pl
   
   
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
im. Romualda Traugutta w Koszalinie

75-903 Koszalin, Wojska Polskiego 66,
tel. /94/ 343 75 33
www.cssp.wp.mil.pl
   
   
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
im. gen. Jakuba Jasińskiego

50-961 Wrocław, ul. Obornicka 108,
tel. /71/ 765 71 95
 www.cswiich.wp.mil.pl
   
   
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

61-716 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90
tel. /61/ 857 52 10, www.cswlpoznan.wp.mil.pl
   
   
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 267
tel. /25/ 758 54 00,
http://www.zw.wp.mil.pl