Strona Główna BIP Strona Główna
Weterani i poszkodowani
 
Weterani || Pracownia psychologiczna || Odszkodowania || Świadczenia dla rodzin || Artykuły || Linki
1. Weterani

System pomocy weteranom, poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska, ich rodzinom, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

W celu realizacji zadań wynikających z przepisów:

 1. Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żolnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żolnierzy i pracowników wojska.
W celu realizacji bezpośredniej pomocy utworzono stanowiska OPIEKUNÓW INDYWIDUALNYCH:
 • w jednostkach wojskowych  do pomocy obecnym i byłym żołnierzom i pracownikom jednostki,
 • w Wojskowych Komend Uzupełnień pomoc otrzymają pozostali żołnierze i pracownicy wojska zamieszkujący na administrowanym terenie.
WKU w Ostródzie
mjr Arkadiusz MOJSIK
tel. 261 326 570

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Olsztynie

Informujemy, że w celu zwiekszenia dostępności opieki psychlogicznej i rozpowszechniania działalności psychologicznej, realizowanej w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Olsztynie  weterani, uczestnicy w misjach poza granicami kraju, żołnierze zawodowi, pracowni cywilni wojska oraz członkowie ich rodzin mają mozliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, konsultacji, poradnictwa, psychoedukacji i terapii.
Zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych. W poniedziałki i środy Psychologiczny Punkt Konslutacyjny jest otwarty do godziny 18:00. We wtorki psycholog WPPsych pełni dyzur na terenie JW 3674 w Olsztynie (budynek biblioteki) dla osób zainteresowanych kontaktem z psychologiem poza terenem Pracowni. W środy w godzinach od 15:15 do 16:00 odbywają się spotkania dla osób ze środowiska wojskowego, zainteresowanych rozwijaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Szczegółowe informacje w zakresie zapisów na konsultację dostępne są pod nr telefonu 261 32 34 72.


Wzór wniosku o przyznanie statusu weterana

Wzór wniosku o przyznanie statusu weterana- poszkodowanego

Oświadczenie weterana / weterana poszkodowanego

WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, ma na celu zapewnienie weteranom - uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania za ich zasługi, udzielenie pomocy w przystosowaniu do życia i pracy, a także wsparcie stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających z doznanych uszczerbków.
Weteranem działań poza granicami państwa jest osoba,  która nieprzerwanie, na podstawie skierowania brała udział, przez co najmniej 60 dni, w działaniach w ramach misji pokojowej, stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, zadań ochronnych BOR lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, a także w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.
Weteranem poszkodowanym natomiast, jest osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w ww. działaniach, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych.
Podstawą nadania statusu weterana oraz weterana poszkodowanego jest wniosek zainteresowanego. Do wniosku załącza się:

 • zaświadczenie wydane np. przez  dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę, 
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - ponieważ weteranem może być tylko osoba o nieposzlakowanej opinii,
 • dokumenty potwierdzające doznany uszczerbek na zdrowiu.

Na podstawie wniosku Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję administracyjną.
Decyzja przyznająca status weterana poszkodowanego zawierać będzie informacje o procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu i dodatku weterana.
Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest legitymacja wydawana przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu 60 dni od wydania decyzji ostatecznej przyznającej status weterana lub weterana poszkodowanego.

O randze statusu osób biorących udział w działaniach poza granicami świadczy fakt, że dzień 29 maja został ustanowiony Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Dodatkowo weteran, który w ramach działań został ranny, otrzyma wojskową odznakę „Za Rany i Kontuzje”.

Pozostałe uprawnienia przysługujące weteranom:

 • uzyskanie bezpłatnej pomocy psychologicznej (którą objęci będą również jego bliscy),
 • ubieganie się o zapomogę,
 • korzystanie (stałe lub czasowe) z Domu Weterana,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy (5 dni).

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, będzie miał prawo do skorzystania z :

 • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (w tym: bezpłatne zaopatrywanie w leki umieszczone w wykazach podstawowych, uzupełniających, leki recepturowe oraz wyroby medyczne,
 • pomocy finansowej na kształcenie,
 • dodatku weterana,
 • zwolnienia przyznanych mu w/wym. świadczeń od podatku dochodowego,
 • asysty honorowej podczas pogrzebu,
 • bezpłatnego umundurowania,
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSWiA (nie więcej niż 2 rocznie),
 • pierwszeństwa w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej.

Dodatkowe uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób:

 • skierowanie na pobyt w sanatorium - co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu
 • z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego,
 • specjalne leczenie, przeszkolenie oraz usprawnienie w ośrodkach rehabilitacji - w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia,
 • korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej,
 • zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej:
  • 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych - na podstawie biletów jednorazowych,
  • 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.


 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o wetereanach działań poza granicami państwa, informujemy że w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora NFZ ds. służb mundurowych - panią Elżbietą Wierzchowską, ustaleni zostali pełnomocnicy do spraw weteranów:

 1. 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią - ppor. Magdalena Dereń - Asystent Komendanta Szpitala ds. Pielęgniarstwa, tel. 87 6219804, email: m.deren@108spzoz.elk.pl;
 2. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie - p. Magdalena Radłowska, tel. 89 53982000 wew. 8010, kom. 609 230 242;
 3. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Giżycku - p. Jadwiga Piechowiak - pielęgniarka koordynująca, tel. 87 4294678, e-mail: wspl.medycyna@wp.pl;
 4. Wojskowa Specjlaistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie - p. Janusz Lewkowicz - lekarz, kom. 604 061 138;

Weterani tak jak wszyscy ubezpieczeni świadczeniobiorcy mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród wszystkich, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Weterani bądź ich rodziny w razie potrzeby mogą kontaktować się z p. Jolantą Szulc - konsultantem ds. weteranów poszkodowanych poza granicami państwa w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (tel. 89 532 74 01, e-mail: Jolanta.szulc@nfz-olsztyn.pl).

 


Zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

 1. Dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 2. Wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,
 3. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 4. Szefa Agencji Wywiadu,
 5. Komendanta Głównego Policji,
 6. Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 7. Szefa Biura Ochrony Rządu,
 8. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zaświadczenie zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana,
 2. numer PESEL,
 3. nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyła osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana,
 4. okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,
 5. zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.


Dokumenty

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 1. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 2. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 3. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno- rentowego. Do wniosku załącza decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis. Wniosek zawiera:

 1. imię i nazwisko zainteresowanego,
 2. imiona rodziców,
 3. datę i miejsce urodzenia,
 4. adres zamieszkania i adres do korespondencji,
 5. numer PESEL,
 6. wskazanie świadczenia, o które ubiega się zainteresowany,
 7. podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.

Wysokość dodatku uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:

 • od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;
 • od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
 • od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
 • od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
 • od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
 • od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
 • powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.

Dodatek podlega waloryzacji i wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką. Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczenia i noszenia wojskowej odznaki ,,Za Rany i Kontuzje”.

Odznaka nawiązuje do przedwojennych tradycji historycznych i pozwalała na uhonorowanie osób, które podczas wykonywania obowiązków w celu utrzymania pokoju na świecie doznały uszczerbku na zdrowiu. Oznakowana jest adekwatnie do uznanej liczby wypadków, w których odniesione zostały rany i kontuzje. Oznaka jest nadawana decyzją Ministra Obrony Narodowej weteranom poszkodowanym- żołnierzom, którzy odnieśli w wyniku wypadków pozostających w związku z działaniami poza granicami państwa:

 1. rany, wymagające interwencji chirurgicznej, powstałe w związku z działaniami podejmowanymi w ramach uderzenia na przeciwnika bądź odparcia jego uderzeń; zamachem lub innym bezprawnym działaniem wymierzonym przeciwko żołnierzowi; innymi działaniami bojowymi pozostającymi w bezpośrednim związku z wykonywaniem zadań przez żołnierza,
 2. kontuzje będące uszczerbkiem na zdrowiu, niewymagającym interwencji chirurgicznej, który powoduje czasową lub całkowitą niezdolność do działań bojowych.

Odznaka nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu.
Procedura przyznawania, wręczania i noszenia odznaki ,,Za Rany i Kontuzje” określona została w Rozporządzeniu MON.


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.


Zapomoga na zakup leków, środków opatrunkowych, koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne, rehabilitacyjne, usługi pielęgnacyjne. Zapomoga przyznawana jest także w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza. Zapomogę przyznaje Minister Obrony Narodowej na wniosek zainteresowanego.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.

Dom Weterana funkcjonować będzie w Lądku Zdroju. Wśród uprawnień ustawa wymienia również prawo umieszczenia weterana-żołnierza, poszkodowanego-żołnierza i pracownika cywilnego w Domu Weterana. Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewni uprawnionym leczenie, badania diagnostyczne, świadczenia rehabilitacyjne, terapię psychologiczną. Dodatkowo weterani uzyskają wsparcie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych, a w razie braku możliwości powrotu do domu, pobyt stały.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.

Pomoc finansowana na kształcenie:  na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,  studiów I i II-go stopnia,  jednolitych magisterskich, a także podyplomowych. W ramach dofinansowanie, w kwocie 400 % najniższej emerytury, mogą być pokryte koszty opłaty za naukę, przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni i z powrotem, a także zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany-żołnierz pobiera naukę lub odbywa studia.

2. Pracownia psychologiczna

Działalność Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Olsztynie w 2018 roku. 

Celem zwiększenia dostępności opieki, realizowanej w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Olsztynie w 2016 roku weterani, uczestnicy misji poza granicami kraju, żołnierze zawodowi, pracownicy cywilni wojska oraz członkowie ich rodzin będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, konsultacji, poradnictwa, psychoedukacji i terapii w godzinach popołudniowych, jak również mogą skorzystać z nowych form pomocy psychologicznej organizowanych przez Pracownię.

Zapisy na konsultację psychologiczną - 261 32 34 72
Informacje w sprawie szkoleń - 261 32 34 70
Informacje w sprawie zajęć otwartych - 261 323 473 lub 72.
Harmonogram pracy PPK:

 

 3. Odszkodowania

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie jest właściwym organem do przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu:
 • wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową (w tym śmiertelnych),
 • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
 • szkód poniesionych w związku z wypadkiem wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku, służących do wykonywania zawodu,  z wyjątkiem pojazdów samochodowych i wartości pieniężnych
 • mających miejsce lub związek z działalnością jednostek wojskowych, położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

podstawa prawna:

 
 • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 ze ,zm.) ( zobacz tekst )

 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz. 1707, ze zm.) ( zobacz tekst )

 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003r. r. w sprawie wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz.1397 ze zm.) ( zobacz tekst )

 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz. 1578 ze zm.) ( zobacz tekst )

Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się:

 • z urzędu - w stosunku do żołnierzy służby czynnej ( złożenie meldunku przełożonemu/dowódcy)
 • na wniosek - w stosunku do byłych żołnierzy ( zawodowych, służby zasadniczej, rezerwy)

Wnioski zawierające:

 • imię i nazwisko poszkodowanego,
 • adres zamieszkania pod który będzie kierowana korespondencja,
 • datę wypadku,
 • nazwę, numer i miejsce stacjonowania jednostki wojskowej,
 • zwięzły opis wypadku z podaniem nazwy doznanego urazu,
 • wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia,
 • kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej doznany uraz,
 • kserokopie orzeczeń wojskowych komisji lekarskich stwierdzających uraz - o ile były wydane,
 • informację o prowadzonych postępowaniach odszkodowawczych i przez kogo.

należy kierować na adres:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
ul. Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn

informacja telefoniczna w sprawie odszkodowań i postępowań udzielana jest pod nr telefonu:

261 32 20 18

 
Wysokość oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu w orzeczeniu do celów odszkodowawczych dla województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Podlaskiego ustala

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Ełku
19-300 Ełk ul. Kościuszki 28
  tel. 261 33-29-07

Od dnia 1.04.2014r. wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi 730,00 zł.

Wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej które w 2013r., wyniosło 3.650,06 zł. i ogłoszone zostało w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 146 z dnia 17 lutego 2014 r.).

Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.

Od decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie przysługuje odwołanie do właściwego sądu rejonowego - wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) poszkodowanego.
 
 

4. Świadczenia dla rodzin
Świadczenie
Organ właściwy do przyznania wypłaty świadczenia
JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE
od 29 do kilkudziesięciu tys. zł.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Szef WSzW
UBEZPIECZENIE NNW
od 100 do 250 tys. zł.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A
ŚWIADCZENIA SOCJALNO-BYTOWE
Zapomogi pieniężne przysługujące członkom rodzin poległych żołnierzy zawodowych.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
MON
(wnioski i wypłata za pośrednictwem WKU)
Zapomogi pieniężne przysługujące członkom rodzin poległych żołnierzy niezawodowych.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
RENTY RODZINNE
Renta rodzinna przysługująca członkom rodziny żołnierza zawodowego.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Wojskowe Biuro Emerytalne
Renta rodzinna przysługująca członkom rodziny żołnierza niezawodowego.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
ZUS
NALEŻNOŚCI POŚMIERTNE
Należności pośmiertne wypłacane rodzinom żołnierzy zawodowych:
 • odprawa pośmiertna;
 • dodatkowe uposażenie;
 • gratyfikacja urlopowa;
 • ekwiwalent pieniężny za urlop;
 • zasiłek pogrzebowy;
 • pokrycie kosztów pogrzebu;
 • zwrot kosztów przejazdu.

  (wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Jednostka Wojskowa
Należności pośmiertne wypłacane rodzinom żołnierzy niezawodowych.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
POMOC REKONWERSYJNA- AKTYWIZACJA ZAWODOWA
 • doradztwo zawodowe;
 • przekwalifikowanie zawodowe;
 • pośrednictwo pracy.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

Wojskowe Biuro Emerytalne
ZAKWATEROWANIE CZŁONKÓW RODZINY
 • odprawa mieszkaniowa ;
 • zajmowany lokal mieszkalny;
 • lokal mieszkalny odpowiadający uprawnieniom żołnierza w dniu jego śmierci.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

5. Artykuły

Artykuł autorstwa pani Izabeli Surawskiej, zamieszczony w kwartalniku "Wiedza Obronna". Rok XXXIX, 3/242/,  Warszawa 2012.

Artykuł "Weteran czy kombatant", zamieszczony w "Polska Zbrojna", Rok 2013, Nr 10.

Artykuł "Opieka w systemie", zamieszczony w "Polska Zbrojna", Rok 2013, Nr 7.

Artykuł "Połatane dusze", zamieszczony w "Polska Zbrojna", Rok 2012, Nr 6.

Artykuł "System Anioła Stróża", zamieszczony w "Polska Zbrojna", Rok 2012, Nr 4.

Artykuł "Weteran zastąpił kombatanta", zamieszczony w "Polska Zbrojna", Rok 2011, Nr 47.6. Linki

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weterantów Sił Zbrojnych RP
Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Europejska Organizacja Związków Żołnierzy EUROMIL
Związek Inwalidów Wojennych RP
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

 


Oficjalna strona pamięci poległych w misjach poza granicami kraju - http://www.pamiecipoleglych.mon.gov.pl/

Informator dla weteranów i weteranów poszkodowanych - http://mon.gov.pl/misje/weretan/informator

Misje MON - http://mon.gov.pl/misje/