Strona Główna BIP Strona Główna
BIP
 

Akty prawne || Zakres dzialania || Skargi i wnioski || Udostępnianie informacji publicznej || Nabór || Redakcja BIP

Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Ostródzie jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej. Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

Zakres działania

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych i rządowej administracji niezespolonej; administrującym teren  miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2014 r. poz. 1433).

Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

 1. zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:
  • kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
  • planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;
 2. administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:
  • uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej,
  • kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej,
  • przeprowadzanie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • orzekanie o udzieleniu odroczenia osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego),
  • przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
  • nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,
  • reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych
  • sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych,
  • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
  • udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  • współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgadniania możliwości nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom rezerwy;
 3. wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:
  • prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych,
  • administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia,
  • organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych,
  • organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej;
 4. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym
  • utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa,
  • współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień,
  • sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską,
  • utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
 5. udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 6. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:
  • uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie,
  • przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
 7. promocja obronności i służby wojskowej przez:
  • współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie,
  • organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie,
  • współpracę z powiatowymi urzędami pracy.

  Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda
 • za pośrednictwem ePUAP;
 • faksem – nr 261 326 575
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: wkuostroda@ron.mil.pl
 • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - Dział VIII
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udziela nieetatowy inspektor ds. skarg i wniosków, tel. 261 326 579.

Udostępnianie informacji publicznych

Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

Telefon: 261 326 570
Fax: 261 326 575
Email: wkuostroda@ron.mil.pl

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

 • ustnej lub telefonicznej;
 • pisemnej;
 • elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej MON;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.

Opłaty

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.

Nabór

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie obecnie nie prowadzi naboru na żadne stanowsko cywilne.

Redakcja BIP

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie

Daniel Wichmanowski
telefon: 26 132-65-74
faks: 26 132-65-75
e-mail: d.wichmanowski@ron.mil.pl