Strona Główna BIP Strona Główna
Wojska Obrony Terytorialnej
 

INFORMACJE OGÓLNE

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jeśli jesteś ochotnikiem i chcesz zostać żołnierzem batalionu obrony terytorialnej zapoznaj się z procedurą powołania oraz przepisami zawartymi w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP (rozdział 4b i rozdział 7) oraz rozporządzeniu MON z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia.

Podjąłeś decyzję zgłoś się do WKU, złóż wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej wraz z wymaganymi dokumentami ( UWAGA: wymagane kserokopie dokumentów wraz oryginałami (do wglądu)):

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Odpis, uwierzytelnioną kopie albo, po okazaniu, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 2. Kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

Ponadto do wniosku można dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 1. rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 2. zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 3. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 4. informacje o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy - w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

WNIOSEK przystąpienia do WOT 

Jak wypełnić wniosek do OT

Podstawowe wymogi:
Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie:
  1. co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  2. co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  3. co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych

Górna granica wieku: szeregowi i osoby bez przeszkolenia wojskowego do 55 lat, podoficerowie i oficerowie do 63 lat życia.

UWAGA (w/w granice wiekowe nie dotyczą szer., którzy 50 lat ukończyli do dnia 31.12.2016r. i pdf i of., którzy do dnia 31.12.2016 r. ukończyli 60 lat. Osoby te nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej

Podstawa; art 26 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ... ( Dz.U. z 23.12.2016, poz 2138).

Informujemy, że żołnierze zawodowi zainteresowani służbą w 4WMBOT w Olsztynie powinni kontaktować się bezpośrednio z sekcją personalną 4WMBOT.

DANE TELEADRESOWE:

Szef S-1
4. Warmińsko - Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
mjr BOCIAN Jerzy - 261 323 511

Szef Sztabu
4. Warmińsko - Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
ppłk LICHOŃCZAK Artur - 261 323 501
 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

!!! MATERIAŁ SZKOLENIOWY DLA WOT !!!

Szczegółowe informacje dostepne są na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (kliknij w baner poniżej)

PROCEDURY POWOŁANIA

SYSTEM SZKOLENIA


DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe punktu informacyjnego  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie w zakresie Wojsk Obrony Terytorialnej:

tel. 261 326 570, 261 326 562;

email: wkuostroda@ron.mil.pl

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

 

                               

 

 APLIKACJA #OTrening

STUDIUM OFICERSKIE

Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2017 r. w sprawie naboru na 12- miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r., Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu prowadzi nabór do Studium Oficerskiego (wojska lądowe spec.: pancerno-zmechanizowana).

Nabór na szkolenie wojskowe prowadzi się spośród absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową), posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

1. Wymagany kierunek ukończonych studiów:
     - techniczne;
     - mechaniczne;
     - nauki społeczne ze wskazaniem na nauki o obronności i bezpieczeństwa;
     - stosunki międzynarodowe;
     - zarządzanie,
     - łączność,
     - elektronika,
     - telekomunikacja,
     - teleinformatyka,
     - informatyka,
     - cybernetyka.
2. Akceptowany kierunek ukończonych studiów:
    - wychowanie fizyczne;
    - nauki humanistyczne w tym psychologia i pedagogika;
    - zarządzanie kryzysowe,
    - elektrotechnika,
    - mechatronika,
    - robotyka,
    - automatyka.

    Przewidzianych jest  124 miejsc dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Studium ma  na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

    Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej ww. Uczelni (link) oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja 2018 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce stałego zameldowania, dokumenty określone w zasadach naboru.

Szczegółowych informacji udziela Akademia Wojsk Lądowych:
  - mjr Piotr WOŁYŃSKI - tel. 261 878 256.


Zgodnie z Decyzją nr 2/Szkol./DWOT MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21.12.2017 r. rozpoczął się nabór na szkolenie wojskowe kandydatówna oficerów Obrony Terytorialnej.

Nabór prowadzi się spośród:

 1. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (szkolenie 13-miesięczne):
 1. posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową,
 2. podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze;

Wnioski na szkolenie wojskowe w 2018 i latach następnych, składa się do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej  za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której służą w terminie: do 1 marca lub do 1 października każdego roku.

 1. żołnierzy rezerwy-podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej, absolwentów Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy (KPKR) oraz podoficerów TSW pełniących służbę w jednostkach WOT, posiadających wykształcenie wyższe (szkolenie 3-miesięczne).

            Wnioski na szkolenie wojskowe w 2018 i latach następnych, składa się do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z wnioskiem do terytorialnej służby wojskowej za pośrednictwem  wojskowego komendanta uzupełnień wg przynależności terytorialnej w terminie: do 1 marca lub do 1 października każdego roku.

Szkolenie prowadzą uczelnie wojskowe, centra szkolenia oraz jednostki wojskowe WOT.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis,uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia wyższego. Warunkiem przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do takiej osoby jest przedłożenie stsownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu - w postaci odpisu, uwierzytelnionej kopii albo, po okazaniu oryginału, kopii dokumentu.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

Podstawą przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT jest powołanie do terytorialnej służby wojskowej.