Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły oficerskie
 


 


Nabór do służby kandydackiej na rok akademicki 2015/2016 na pierwszy rok studiów stacjonarnych zakończony

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 


Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.


O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej  może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

  • niekarana sądownie;
  • posiadająca  obywatelstwo polskie;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
  • wiek co najmniej osiemnaście lat;
  • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

  • niekarana sądownie;
  • posiadająca  obywatelstwo polskie;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
  • wiek co najmniej osiemnaście lat;
  • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.

UWAGA! 

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.


A K A D E M I E   W O J S K O W E


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA

00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

www.wat.edu.pl


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl


W Y Ż S Z E   S Z K O Ł Y   O F I C E R S K I E 

 ze  ST U D I U M  O F I C E R S K I M


  WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109

www.wso.wroc.pl 


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12

www.wsosp.deblin.pl


Informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie w pokoju nr 5 lub pod nr telefonu  261 326 565