Strona Główna BIP Strona Główna
Służba okresowa
 

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA


Okresowa służba wojskowa – to rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej przez określony czas, w razie realnego zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji pokojowej za granicą.


Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego. Może być uruchamiana także do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.


Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.


Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednakże może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy do czterdziestu ośmiu miesięcy.


Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz żołnierze rezerwy nieposiadający przydziałów kryzysowych, którzy złożą do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służb wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Pobierz wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej 

Pobierz kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej

Do wniosku kandydat dołącza:

  • kwestionariusz osobowy;

  • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego;

  • kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa;

  • kserokopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do okresowej służby wojskowej.


Potrzeby w zakresie uzupełniania stanowisk w ramach okresowej służby wojskowej określają:


Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP ( link

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2010 r., nr 87, poz. 563).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2011 r., nr 146, poz. 872).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1525)