Strona Główna BIP Strona Główna
Wojskowa Pracownia Psychologiczna
 


WOJSKOWA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA W OLSZTYNIE || BADANIA PSYCHOLOGICZNE || DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA WOJSKOWEGO || POMOC WETERANOM

WOJSKOWA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA W OLSZTYNIE

Pracownicy:

Kierownik mgr Marzena ZAHORSKA tel. 261 323470

Starszy specjalista psycholog mgr Joanna STUPIENKO tel. 261 323457

Specjalista psycholog mgr Edyta SKUPIŃSKA tel. 261 323458

Specjalista psycholog mgr Kamil WILCZYŃSKI tel. 261 323473

Referent mgr Jacek KAMROWSKI tel. 261 323459

Godziny pracy:

Pracownia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Adres:

Ul. Warszawska 96

10-703 Olsztyn

Tel.: 261 323 472.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Olsztynie prowadzi badania psychologiczne:
- kandydatów do Służby Przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych;
- kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych;
- kandydatów do uczelni wojskowych;
- żołnierzy zawodowych wykonujących obowiązki na stanowisku kierowcy;

- badania pracowników OWC;
- inne badania z zakresu medycyny pracy.

Informacje dla kandydatów:
Badanie rozpoczyna się o godz. 8.00
Badanie trwa ok. 2-3 godzin.
W dniu badania należy być w dobrej kondycji psychofizycznej (kandydat powinien być wypoczęty, zdrowy, najedzony). Jeżeli jest inaczej należy zgłosić fakt niedyspozycji psychologowi prowadzącemu badanie.

Istnieje możliwość zmiany terminu badania.
Na badanie należy przynieść skierowanie na badania, dowód osobisty, prawo jazdy (badanie kierowców), okulary.
Badani powinni parkować samochód na parkingu przeznaczonym dla interesantów.
Na badanie nie należy przychodzić z osobami towarzyszącymi (na terenie WPPsych mogą przebywać tylko osoby ze skierowaniem).

Zakres badań:

Osoby zgłaszające chęć pełnienia czynnej oraz zawodowej służby wojskowej, a także kandydaci do szkolnictwa wojskowego przechodzą badania psychologiczne w których ocenia się sfery:

• sprawności intelektualnej;

• cech osobowości;

• dojrzałości społecznej i emocjonalnej;

• sprawności psychomotorycznej.

Odwołania:

Kandydat ma możliwość złożenia odwołania od treści orzeczenia do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Gdańsku poprzez Kierownika Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Olsztynie w ciągu 14 dni od dnia wydania orzeczenia.

Skargi, wnioski, odwołania:

Kierownik Wojskowej Pracowni Psychologicznej w sprawie skarg, wniosków, odwołań

przyjmuje w poniedziałki w godzinach 12.00 – 14.00

 Tel.: 261 323 470

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA WOJSKOWEGO

Wojskowa Pracownia Psychologiczna organizuje szkolenia dostosowane do potrzeb środowiska wojskowego z różnych obszarów i dziedzin psychologii. Tematyka dotychczas przeprowadzonych szkoleń dotyczyła m.in. komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania jednostki w sytuacjach kryzysowych, konfliktów, samobójstw.

Potrzebę szkolenia należy zgłosić pisemnie do Kierownika WPPsych w Olsztynie.

WPPsych prowadzi badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników wojska.

Istnieje możliwość zapisu na psychoterapię prowadzoną przez mgr Edytę Skupińską.

Tel. 261 323 472, 261 323 458.

POMOC WETERANOM

Weterani, weterani poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju oraz członkowie ich rodzin mogą korzystać z pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów WPPsych na szczególnych zasadach, które określa rozporządzenie MON z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.

Oznacza to możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej bez konieczności wcześniejszej rejestracji i poza godzinami pracy Pracowni.

W dniu obchodów święta Weterana Wojskowa Pracownia Psychologiczna organizuje Dni otwarte dla Weteranów.

Dokumentem, który należy zabrać ze sobą do Pracowni jest legitymacja weterana - żołnierza lub weterana poszkodowanego - żołnierza. W przypadku najbliższego członka rodziny powinien być to dowód osobisty oraz oświadczenie weterana (weterana – poszkodowanego), że osoba ta spełnia warunki bycia najbliższym członkiem rodziny. Jeśli stan zdrowia weterana (weterana - poszkodowanego) uniemożliwia pisemne oświadczenie, wystarczy deklaracja pisemna tej treści sporządzona przez najbliższego członka rodziny. W obydwu wypadkach koniecznie musi zawierać numer legitymacji weterana (weterana - poszkodowanego).

Do skorzystania z pomocy Pracowni nie są potrzebne żadne skierowania.

Weterani, weterani poszkodowani i członkowie ich rodzin korzystają z pomocy psychologicznej nieodpłatnie, w wydzielonych do oddziaływań psychologicznych gabinetach, w warunkach dyskrecji i zachowania tajemnicy zawodowej. Informacje dotyczące terapii i pomocy nie są udzielane rodzinom i pracodawcom.

Weterani mogą zgłaszać się do dowolnej Pracowni w kraju bez względu na adres zameldowania oraz mogą ustalić termin wizyty w godzinach popołudniowych. Wszelkie dane statystyczne i zbiorcze kierowane do instytucji nadzorujących sporządzane są z wyłączeniem danych osobowych.

Ustawodawca kreślił szeroki wachlarz oddziaływań, są to:
- diagnoza psychologiczna;
- konsultacja;
- porada;
- interwencja kryzysowa;
- terapia krótkoterminowa (8-12 spotkań w celu rozwiązania aktualnych trudności i problemów).

Tel.: 261 323 472.